МИГ Пордим Плевен | Покана за свикване на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“
15850
post-template-default,single,single-post,postid-15850,single-format-standard,non-logged-in,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Покана за свикване на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“

Покана за свикване на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

ПОКАНА

за свикване на Учредително събрание

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“

Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на община Пордим и следните населени места, съставни на община Плевен: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене

        Каним ви да вземете участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Пордим и следните населени места, съставни на община Плевен: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене, във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-98/27.03.2023 г., сключен между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Пордим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

        Събранието ще се проведе на 01.09.2023 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пордим при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 2. Приемане Устав наСдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“ (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);
 3. Избиране Управителен съвет на Сдружението;
 4. Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;
 5. Разни.

        Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, придружена със съответните документи, които може да получите на място в Общинска администрация – Пордим и Общинска администрация – Плевен, както и на сайта на Община Пордим – https://www.pordim.bg, този на Община Плевен –   https://www.pleven.bg, както и този на МИГ – https://www.pordim-pleven.eu

        Регистрационната форма за участие в учредително събрание, придружена със съответните документи, следва да се представи до 29.08.2023 г. на адрес: 5898, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, Център за комплексно административно обслужване или сканирана на електронната поща на Община Пордим obshtina@pordim.bg.

        За информация и улеснение на заинтересованите лица към настоящата покана са приложени:

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Пордим-Плевен 2023“

Заявление за участие в учредително събрание

Анкетна карта МИГ

Примерни документи за взето решение за участие от съответния компетентен орган

Всички участници следва да са запознати и със следните изисквания към структурата на юридическото лице:

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което представлява публично-частно партньорство с представители на широк кръг заинтересовани лица от територията на неговото действие. Юридическото лице съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено „МИГ“, както и наименованието/ията на общината/ите на територията на действие на сдружението.

Местната инициативна група има седалище и адрес на управление в селския район в рамките на територията, на която осъществява дейността си. Сдружението се учредява от възможно най-широк кръг от представители на различните заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в проучванията и анализите към стратегията за ВОМР, включително представители на уязвими групи и малцинства (когато е приложимо за територията на прилагането й). Членството в Колективния върховен орган на МИГ е доброволно и се осъществява по правилата, утвърдени в Устава на сдружението.

Местната инициативна група има Колективен върховен орган (Общо събрание), в който задължително членуват общината/ите от територията на действие на МИГ. Членове на Колективния върховен орган са:

 1. физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ;
 2. юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
 3. клоновена юридически лица, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на формуляра за одобрение на стратегия за ВОМР.

Местната инициативна група има и Колективен управителен орган (Управителен съвет), който включва не по-малко от 5 лица с постоянен адрес и/или месторабота на територията на действие на МИГ, когато същите са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато същите са юридически лица. Членовете на Колективния управителен орган на МИГ се излъчват от членовете на Колективния върховен орган като ги представляват по закон или по пълномощие. Колективният управителен орган на МИГ се ръководи от председател, който е и законен представляващ на сдружението. Управителният съвет може да излъчи и заместник – председател от своите членове, който изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.

Важно ! Броят на представителите на трите основни сектора от заинтересованите страни – публичен, стопански и нестопански не може да превишава 49 на сто от правата на глас в органите на управление на МИГ – Колективния върховен орган и Колективния управителен орган. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел всеки член на общото събрание има право на един глас. Съгласно чл. 32, ал. 4 от ЗЮЛНЦ решенията на колективния управителен орган се вземат с мнозинство от присъстващите.

С цел удостоверяване на изискванията за допустимост на членовете на Колективния върховен орган, Колективния управителен орган и Контролния орган (ако такъв е предвиден в Устава на МИГ), сдружението следва да разполага с цялата налична документация, свързана с допустимостта на членовете – удостоверения за постоянен адрес, справки от Агенцията по вписвания, протоколи и решения за представителство и/или упълномощаване, декларации, документация за трудови правоотношения и др.

В допълнение на горепосочените условия, местната инициативна група, законният й представляващ, членовете на Колективния й управителен орган и представляващите по закон и пълномощие членовете на Колективния управителен орган, когато същите са юридически лица, следва да:

 1. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално – осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
 4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
 5. не е установено с акт на компетентен орган, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;

 1. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
 2. не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, който не може да бъде отстранен.
 3. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не са в процедура по ликвидация, не са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 4. не е установено, че не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ.
 5. не са лица, които лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставят или са предоставяли консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г.;
 6. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на Колективния управителен орган на МИГ и/или на Контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на Контролния орган на МИГ.

Изискванията по точка 8 не се прилагат, когато член на колективния управителен орган и/или член на контролния орган на МИГ е физическо лице или община.

Изискването по точка 3 се прилага само по отношение на МИГ. Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски от лицето, за което е установено задължението, не надхвърля с повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

Изискванията по точки 4, 5, 6, 8 и 9 не се прилагат за представляващия/те на юридическите лица – МИГ, член на колективния управителен орган на МИГ и член на контролния орган на МИГ, ако такъв е предвиден в устава на МИГ.

Спазването на т. 11 не се изисква за членове на Колективните управителни органи на МИГ и/или на Контролните органи на МИГ, когато същите са общини.

Важно! Цитираните в горните изисквания за липса на основания за отстраняване нормативни актове са актуални към момента на изготвяне на настоящия документ и при необходимост своевременно ще бъдат актуализирани.

Детелин Василев                                                                             Кмет на Община Пордим

Георг Спартански

 Кмет на Община Плевен

 

 

Анкетна-карта_МИГ-Пордим-Плевен 2023

Декларация-съгласие ЕТ

Декларация-съгласие ЗП

Декларация-съгласие ФЛ

Заявление за участие в Учредително събрание

ПРОТОКОЛ Настоятелство

ПРОТОКОЛ дружество по ТЗ

ПРОТОКОЛ НПО

Устав МИГ