МИГ Пордим Плевен | ВОМР
15740
page-template-default,page,page-id-15740,non-logged-in,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ВОМР

Същност на подхода ВОМР (Воденото от общностите местно развитие):

 

  • Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи, така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на териториите и общностите, както и финансирането от един или от повече ЕСИФ, като тази преценка ще се обуславя от нуждите и потенциала на съответната територия.
  • Подходът е инструмент, който работи добре в различни условия и видове райони чрез приспособяване на политиката за развитие на селските райони към огромните различия в нуждите на тези райони.
  • Целта на подхода е местните общности сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор, изхождайки от факта, че месното население най-добре познава своите проблеми, местните нужди, приоритети и потенциал за развитие.

 

С прилагането на подхода ВОМР се цели постигане на следните специфични цели за местно развитие:

 

  • Подобряване на условията на живот на териториите на местните общности;
  • Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
  • Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
  • Прилагането на стратегии за ВОМР дава възможност за финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес.
  • Чрез тях се създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките населени места, подкрепя се многосекторното развитие на местните икономики.